Statute

ΜΕΡΟΣ 1               

ΑΡΘΡΟ 1

 

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ιδρύεται Σύνδεσμος υπό την επωνυμία Σύνδεσμος Αξιωματικών του Κυπριακού Στρατού στο εφεξής καλούμενου ο Σύνδεσμος.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Η έδρα του Συνδέσμου θα είναι στη Λευκωσία στις εκάστοτε εγκαταστάσεις του Συνδέσμου.

Νοείται ότι ο Σύνδεσμος δύναται να έχει παραρτήματα.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Οι Σκοποί του Συνδέσμου είναι:

 1. η ευημερία και/ή εκπαίδευση των μελών του και των οικογενειών τους
 2. η βελτίωση των όρων και συνθηκών απασχόλησης τους
 3. η μελέτη, οργάνωση, προστασία, ασφάλιση και προαγωγή και προώθηση των ηθικών και άλλων επαγγελματικών συμφερόντων των μελών
 4. η ανάπτυξη των συναδελφικών σχέσεων των μελών του και η προώθηση της αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης
 5. η επιμόρφωση των μελών
 6. η αγορά, ενοικίαση ή με άλλο τρόπο απόκτηση οικήματος ή οικημάτων και εγκαταστάσεων του, τη διεύθυνση , τη συντήρηση και τη λειτουργία τους.
 7. η συμβολή, η καλλιέργεια και η εμπέδωση της στρατιωτικής συνείδησης και πειθαρχίας και εφαρμογή των κανονισμών ασφαλείας.
 8. η επαγγελματική και ηθική εξύψωση των μελών και σύσφιγξη των μεταξύ των σχέσεων.
 9. η διοργάνωση και διεξαγωγή οιωνδήποτε αθλητικών ή κοινωνικών συναντήσεων, συνελεύσεων, συνεδριών, συμποσίων είτε μεταξύ των μελών του Συνδέσμου είτε μεταξύ άλλων Οργανώσεων ή Σωματείων ή Συνδέσμων ή ομάδων προσώπων στη Κύπρο η αλλού.
 10. η επιχορήγηση αποστολών ή υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που ο Σύνδεσμος κρίνει ότι θα υποβοηθήσουν στην επίτευξη των ανωτέρων σκοπών του.

Νοείται ότι αν για οποιοδήποτε από τους πιο πάνω σκοπούς ή μέτρα προς υλοποίηση τους χρειάζεται ή θα χρειάζεται η άδεια ή έγκριση του Υπουργού Άμυνας ή οποιασδήποτε άλλης αρχής θα υλοποιούνται εφόσον προηγουμένως ληφθεί η σχετική άδεια ή έγκριση.

Νοείται ότι κάθε θέμα ή απόφαση η οποία θα ληφθεί υπό του Συνδέσμου υποβάλλεται γραπτώς στον Αρχηγό, ο οποίος με τη σειρά του την υποβάλλει στον Υπουργό με τις εισηγήσεις του για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Νοείται περαιτέρω ότι απαγορεύεται ο Σύνδεσμος ή οποιοδήποτε μέλος του Συνδέσμου να διοργανώνει, καθοδηγεί, στηρίζει, υποκινεί και/ή συμμετέχει σε οποιαδήποτε διαδήλωση ή απεργία ή στάση εργασίας για οποιοδήποτε σκοπό ή λόγο.

ΑΡΘΡΟ 4

ΜΕΣΑ

Τα μέσα για να επιτευχθούν και να πραγματοποιηθούν οι πιο πάνω σκοποί είναι:

 1. η πρόσληψη τοιούτου προσωπικού (μόνιμου η έκτακτου) ως από καιρό κρίνεται αναγκαίο δια την καλή λειτουργία του Συνδέσμου ως και η μίσθωση των υπηρεσιών αντιπροσώπων που κατά καιρούς είναι επιθυμητές.
 2. η αγορά, μίσθωση, κατοχή, κτήση, ανταλλαγή, ενοικίαση ή με άλλο τρόπο απόκτηση πάσης φύσεως κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας ως και η πώληση ή ενοικίαση ή υπενοικίαση σε άλλους ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποξένωση αυτής.
 3. η απόκτηση, εξασφάλιση, εγκατάλειψη ή διάθεση οιωνδήποτε δικαιωμάτων ή προνομίων, αδειών και εργασιών που ο Σύνδεσμος κρίνει αναγκαία ή ωφέλιμα για την προώθηση των σκοπών του.
 4. η είσπραξη συνδρομών και αποδοχή χορηγημάτων τεχνικής, υλικής και οικονομικής βοήθειας από διάφορα πρόσωπα, εταιρείες, οργανισμούς, ιδρύματα, κυβερνήσεις από την Κύπρο ή το εξωτερικό.
 5. ο δανεισμός χρημάτων ή η χορήγηση δανείων επί ασφάλεια κινητής ή ακίνητης περιουσίας ή και άνευ τέτοιας ασφάλειας.
 6. η διατήρηση καλών σχέσεων και η συνεργασία με τα διάφορα αρμόδια Κυβερνητικά Τμήματα και Οργανισμούς ή με άλλους τοπικούς ή διεθνείς Οργανισμούς που μπορούν να βοηθήσουν ή να συμβάλουν στην προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου.
 7. η διοργάνωση εκδρομών, συνεστιάσεων, χοροεσπερίδων είτε στη Κύπρο είτε στο εξωτερικό.
 8. η διεξαγωγή εράνων και η λειτουργία λαχείων ή παιχνιδιών τύχης τηρούμενων πάντοτε των εκάστοτε σε ισχύ Νόμων.
 9. η διατήρηση του Συνδέσμου εκτός πολιτικών κομμάτων και πολιτικής.
 10. η άσκηση των υποχρεώσεων που υπαγορεύει ο Περί του Στράτου της Δημοκρατίας Νόμος του 1990 και ο Περί Εθνικής Φρουράς Νόμος 1964, ως ετροποποιήθησαν, καθώς και οι κανονισμοί που εκδόθηκαν δυνάμει των Νόμων αυτών.
 11. η εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης νόμιμης πράξης που θα συμβάλει στην επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου.

MEΡΟΣ 2 (ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ)

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΛΗ

Μέλος του Συνδέσμου δύναται να είναι οποιονδήποτε πρόσωπο άρρεν ή θήλυ το οποίο υπηρετεί ως αξιωματικός στο Στρατό της Δημοκρατίας.

Νοείται ότι ουδέν πρόσωπο δύναται να είναι μέλος του Συνδέσμου αν έχει καταδικασθεί για αδίκημα που εμπεριέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα από Δικαστήριο, κρίθηκε ένοχος του αδικήματος της προδοσίας και/ή έχει παραβεί τις αρχές του Συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ 6

ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται σε:

 • Δόκιμα μέλη που είναι εκείνα τα μέλη που υπέβαλαν αίτηση δια να γίνουν μέλη αλλά η αίτηση τους δεν έχει ακόμα γίνει αποδεκτή υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Τακτικά μέλη και
 • Επίτιμα μέλη που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις πολύτιμες υπηρεσίες τους στο Σύνδεσμο.

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΓΓΡΑΦΗ

Για να εγγραφεί κάποιος ως μέλος πρέπει να υποβάλει προς το Γραμματέα αίτηση ως ο ΠΙΝΑΚΑΣ Α, ποσόν εκ Λ.Κ.10.00 ή 17 Ευρώ δικαίωμα εγγραφής οπότε αυτόματα καθίσταται Δόκιμο Μέλος του Συνδέσμου.

Με την πάροδο 3 μηνών ή με την εκάστοτε επόμενη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου (οποιοδήποτε από τα πιο πάνω προηγηθεί χρονικά), από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και αφού το Δόκιμο Μέλος πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 5, το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει την αίτηση και του αποφασίζει όπως:

 • Η αίτηση γίνει αποδεκτή και το Δόκιμο Μέλος εγγραφεί ως μέλος
 • Η αίτηση απορριφθεί. Σε τέτοια περίπτωση επιστρέφεται στο Δόκιμο Μέλος το δικαίωμα εγγραφής ή
 • Παραταθεί η περίοδος δοκιμασίας γα τρεις ακόμη μήνες ή μέχρι την επόμενη συνεδρία (όποιο προηγηθεί χρονικά) υπό τον όρο όπως πληρώσει ποσό ίσο προς το ½ της ετήσιας συνδρομής και η αίτηση επανεξετασθεί.

Νοείται ότι αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου φέρει ένσταση για την εγγραφή άλλου μέλους θα πρέπει να παρουσιαστεί ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου και να υποστηρίξει την ένσταση του.

ΑΡΘΡΟ 8

ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Η ετήσια συνδρομή εκάστοτε θα αποφασίζεται από την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Μέχρι νεοτέρας αποφάσεως η ετήσια συνδρομή θα είναι Λ.Κ.40.00 ή 68 Ευρώ.

Η ετήσια συνδρομή θα καταβάλλεται μέσω του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας/ Τμήμα Μισθοδοσίας το οποίο θα εξουσιοδοτείται γραπτώς να αποκόπτει από το μισθό του κάθε μέλους το ποσό της ετήσιας συνδρομής και να το καταβάλλει στο Σύνδεσμο.

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Τα μέλη του Συνδέσμου θα διαγράφονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με απόλυτη πλειοψηφία.

 1. Κατόπιν εγγράφου παραιτήσεως οποτεδήποτε το θελήσει το μέλος.
 2. Όταν παύει να είναι μέλος / αξιωματικός του Στρατού της Δημοκρατίας.
 3. Σε περίπτωση μη καταβολής της ετήσιας συνδρομής κατά τρόπο που προνοείται από το άρθρο 8 ή με την παρέλευση 30 ημερών την ημέρα που καλείται να εξοφλήσει συνδρομή του. Νοείται ότι η έγγραφος πρόσκληση δέον να αποστέλλεται ταχυδρομικώς εις την τελευταία γνωστή διεύθυνση του μέλους.
 4. Αν καταδικαστεί σε διαγραφή την Πειθαρχική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 10

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Όλα τα μέλη δικαιούνται αφού έχουν εκπληρώσει τις προς το Σύνδεσμο υποχρεώσεις τους:

 1. Να απολαμβάνουν προσωπικού σεβασμού
 2. Να εισέρχονται και να χρησιμοποιούν τα οικήματα και εγκαταστάσεις του Συνδέσμου.
 3. Να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες που διοργανώνει ο Σύνδεσμος.
 4. Να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις του Συνδέσμου.
 5. Να εκλεγούν και να εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.
 6. Να λαμβάνουν γνώση της πορείας και προόδου κάθε θέματος που απασχολεί το επάγγελμα.

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άπαντα τα μέλη υποχρεούνται όπως:

 1. Εξοφλούν τις ετήσιες συνδρομές ως προνοείται στο Άρθρο 8.
 2. Υπηρετούν τους σκοπούς του Συνδέσμου και προς αυτό μεταξύ άλλων όπως παρέχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες τους ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο νοουμένου πάντοτε ότι θα είναι εντός του μέτρου των δυνατοτήτων τους.
 3. Προάγουν το καλό όνομα του Συνδέσμου και φροντίζουν για την προστασία και διαφύλαξη της περιουσίας του Συνδέσμου.
 4. Σέβονται και συμπεριφέρονται με ήθος, ευγένεια και φιλία προς τα άλλα μέλη.
 5. Τηρούν τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τηρούν τους εκάστοτε εν ισχύ Νόμους και Κανονισμούς.

ΜΕΡΟΣ 3

ΠΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 11

 1. Πόροι του Συνδέσμου θεωρούνται οι ετήσιες συνδρομές των Δοκίμων και Τακτικών μελών, οι εισπράξεις από εκδηλώσεις, χορηγήματα και εισφορές ως και η είσπραξη από λειτουργία λαχείων.
 2. Το ύψος των ετήσιων συνδρομών καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

Νοείται ότι όλοι οι λογαριασμοί του Συνδέσμου θα ελέγχονται από ανεξάρτητους ελεγκτές οι οποίοι θα διορίζονται από το εκάστοτε διοικητικό Συμβούλιο .

ΜΕΡΟΣ 4

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 12

Τα όργανα του Συνδέσμου είναι:

 1. Η Γενική Συνέλευση
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο
 3. Υποεπιτροπές που θα δημιουργούνται με εντολή από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο για την επεξεργασία, μελέτη και υποβολή προτάσεων για διάφορα θέματα που θα απασχολούν το Σύνδεσμο.
 4. Πειθαρχική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 13

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Α. Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση είναι το Ανώτατο Όργανο του Συνδέσμου και δύναται να είναι Ετήσια, Έκτακτη ή Καταστατική.

Β. Ετήσια Γενική Συνέλευση

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση λαμβάνει χώρα κατά την πρώτη τριμηνία έκαστου ημερολογιακού έτους στις εκάστοτε εγκαταστάσεις του Συνδέσμου, ή όπου αλλού ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκαλείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου δια ειδοποιήσεως σε όλες τις μονάδες του Στρατού της Δημοκρατίας και δημοσίευσης αυτής σε 2 καθημερινές εφημερίδες τουλάχιστο δέκα ημέρες προ της ημερομηνίας της Συνελεύσεως. Η Γενική Συνέλευση επιλαμβάνεται των πιο κάτω εργασιών:

 1. Διαπίστωση απαρτίας
 2. Έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.
 3. Λογοδοσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων.
 4. Έκθεση του ταμείου και λογοδοσία επί οικονομικών πεπραγμένων & έγκριση τους.
 5. Θέματα που εγείρονται από παρευρισκόμενα μέλη.
 6. Εκλογές όταν προνοούνται.

Γ. Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Συγκαλείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου όταν τούτο κρίνει αναγκαίο ή όταν η σύγκληση ζητηθεί από το 1/4 των Τακτικών Μελών δι’ έγγραφης αίτησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζοντας και το θέμα που επιθυμούν να συζητηθεί κατά τη Γενική Συνέλευση. Ο τρόπος ειδοποιήσεως για τούτη θα είναι ο ίδιος με τον τρόπο ειδοποιήσεως της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση δύναται να διενεργηθούν και εκλογές.

Δ. Καταστατική Γενική Συνέλευση

Συγκαλείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου όταν τούτο κρίνει αναγκαίο ή όταν τούτο ζητηθεί από το 1/4 των Τακτικών Μελών που ταυτόχρονα με την απαίτηση τους πληροφορούν το Διοικητικό Συμβούλιο περί των προτάσεων τους για αλλαγές στο Καταστατικό. Η ειδοποίηση για Καταστατική Γενική Συνέλευση θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως τις πιο πάνω περιπτώσεις και θα εμπεριέχει και τις προτεινόμενες καταστατικές αλλαγές. Οι προτάσεις για αλλαγή στο Καταστατικό του Συνδέσμου θα αποτελεί και το αποκλειστικό θέμα συζητήσεως κατά τέτοια Συνέλευση και η απόφαση θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρευρισκόμενων και έχοντα δικαίωμα ψήφου.

Νοείται ότι οιονδήποτε Τακτικό Μέλος παρευρισκόμενο αυτοπροσώπως δύναται να εισηγηθεί τροποποιήσεις του Καταστατικού διαφορετικές από εκείνες που εισηγείται το Διοικητικό Συμβούλιο εφ’ όσον δώσει γραπτή ειδοποίηση περί τούτης της προθέσεως του έξι τουλάχιστο ημέρες προ της ημέρας της Συνέλευσης και την τροποποίηση /εις που θα εισηγηθεί.

Περαιτέρω νοείται ότι δια αλλαγή των σκοπών του Συνδέσμου χρειάζεται πλειοψηφία των 3/4 των εγγεγραμμένων Τακτικών Μελών.

Νοείται ότι στις ειδοποιήσεις που θα δίνονται για τις πιο πάνω συνελεύσεις θα καθορίζουν το τόπο, ημερομηνία, ώρα και είδος της Συνέλευσης.

Νοείται περαιτέρω ότι για οποιαδήποτε καταστατική αλλαγή λάβει χώρα, ο Σύνδεσμος υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως το Υπουργείο Άμυνας το οποίο τηρεί μητρώο του Καταστατικού και κάθε τροποποίηση του.

ΑΡΘΡΟ 14

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Α. Όλες οι Γενικές Συνελεύσεις προχωρούν σε συνέδρια μόνον όταν υπάρχει απαρτία. Απαρτία κατά τις Ετήσιες /Έκτακτες αποτελείται από τη προσωπική παρουσία των 1/4 Τακτικών Μελών που δικαιούνται να παραστούν και να ψηφίσουν κατά τη Συνέλευση. Απαρτία κατά τις Καταστατικές Συνελεύσεις θα αποτελείται από προσωπική παρουσία μελών ίσου σε αριθμό με το 60% των εγγεγραμμένων μελών.

Νοείται ότι αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την καθορισμένη ώρα της Συνελεύσεως δίνεται παράταση μισής ώρας όποτε τα παρευρισκόμενα μέλη των αποτελούν απαρτία.

Β. Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Νοείται περαιτέρω ότι τα πρακτικά τα τηρεί ο Γραμματέας του Συνδέσμου και υπογράφονται από το πρόεδρο του Συνδέσμου και καταχωρούνται στο βιβλίο των πρακτικών του Συμβουλίου. Ο Γραμματέας είναι υπεύθυνος και για τη καταμέτρηση των ψήφων.

Γ. Οι αποφάσεις κατά τις Γενικές Συνελεύσεις (εξαιρούμενων των Καταστατικών) λαμβάνονται δια απλής πλειοψηφίας των παρευρισκόμενων Τακτικών Μελών. Η ψηφοφορία δύναται να γίνει είτε με ανάταση της χειρός είτε δια μυστικής ψηφοφορίας.

Νοείται ότι σε εκλογές για ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου η ψηφοφορία είναι πάντοτε δια μυστικής ψηφοφορίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έχει τη νικώσα ψήφο.

ΑΡΘΡΟ 15

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το κατ’ εξοχή διοικητικό όργανο του Συνδέσμου και το εκτελεστικό όργανο των Γενικών Συνελεύσεων είναι δε επιφορτισμένο και με τη μελέτη παντός θέματος που σχετίζεται με τους σκοπούς του Συνδέσμου και λήψη αποφάσεων έπ’ αυτού.

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα Τακτικά Μέλη τα οποία μπορεί να είναι Ανώτατοι Αξιωματικοί (δηλ. Αντιστράτηγο, Αντιναύαρχο, Αντιπτέραρχο, Υποστράτηγο, Υποναύαρχο, Υποπτέραρχο, Ταξίαρχο και Αρχιπλοίαρχο), Ανώτεροι Αξιωματικοί (δηλ. Συνταγματάρχη, Πλοίαρχο, Σμήναρχο, Αντισυνταγματάρχη, Αντιπλοίαρχο, Αντισμήναρχο, Ταγματάρχης, Πλωτάρχης και Επισμηναγός), Κατώτεροι Αξιωματικοί (δηλ. Λοχαγό, Υποπλοίαρχο, Σμηναγό, Υπολοχαγό, Ανθυποπλοίαρχο, Υποσμηναγό, Ανθυπολοχαγό, Σημαιοφόρο και Ανθυποσμηναγός).

 1. Ένα Πρόεδρο ο οποίος θα προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, να κατευθύνει τις διαδικασίες και εργασίες των και εκπροσωπεί το Σύνδεσμο, να υπογράφει κάθε σημαντικό έγγραφο και να εκπροσωπεί το σωματείο εξωδίκως και δικαστικά.
 2. Ένα Αντιπρόεδρο ο οποίος θα είναι αναπληρωτής του προέδρου σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου .
 3. Ένα Γραμματέας ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη τήρηση πλήρους μητρώου μελών, ακριβών πρακτικών των συνεδριάσεων, αρχείων, διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, κοινοποίηση αποφάσεων, όπου είναι αναγκαίο να φροντίζει την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.
 4. Ένας Ταμίας ο οποίος θα είναι υπεύθυνος να τηρεί το βιβλίο όπου θα καταγράφονται οι εισπράξεις και πληρωμές του Συνδέσμου ως επίσης και οποιαδήποτε αλλά λογιστικά βιβλία το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρήσει αναγκαία, να διενεργεί τις πληρωμές και εισπράξεις εκδίδοντας τις δέουσες αποδείξεις.
 5. Πέντε Τακτικά Μέλη .
 6. Τέσσερις Επιλαχόντες ήτοι ένα άτομο από κάθε βαθμό και το τέταρτο σύμφωνα με τους ψήφους.

Νοείται ότι δεν υπάρχει περιορισμός της συμμετοχής των μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο αναλόγως βαθμού (Ανώτατοι, Ανώτεροι και Κατώτεροι) και κάθε μέλος ανεξαρτήτως του βαθμού του θα μπορεί να εκλεγεί σε οποιονδήποτε αξίωμα.

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΚΛΟΓΕΣ

Α. Οι εκλογές για ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν χώρα κάθε τρία χρόνια.

Β. Υποψηφιότητες για τα αξιώματα θα υποβάλλονται γραπτώς στον τύπο του ΠΙΝΑΚΑ Β στον Γραμματέα του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι τις 5 μ. μ ώρας της έκτης μέρας προ της Γενικής Συνέλευσης στην οποία θα λαμβάνουν χώρα οι εκλογές.

Γ. Ο Πρόεδρος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου θα ετοιμάζει κατάλογο των υποψήφιων και των υποστηριζόντων τους οι οποίοι θα είναι δύο (2).

Δ. Οι εκλογές αποτελούν το τελευταίο θέμα της ημερήσιας διατάξεως και ακολουθούν την εξής διαδικασία:

 1. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης διαβάζει τον κατάλογο των υποψηφίων και των υποστηρικτών τους.
 2. Οι εκλογές γίνονται με μυστική ψηφοφορία σε ψηφοδέλτια που φέρουν τη σφραγίδα του Συνδέσμου και την υπογραφή του Προέδρου και Γραμματέα.
 3. Όλα τα ψηφοδέλτια για να θεωρούνται έγκυρα πρέπει να φέρουν αριθμό σταυρών ίσο ή μικρότερο με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όχι μεγαλύτερο και κανένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα.
 4. Τα πεπραγμένα των Εκλογών καταχωρούνται στο βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα.

Ε. Ο τύπος του ψηφοδελτίου θα καθορίζεται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο.

Νοείται ότι το εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να αλλάζει το τύπο του ΠΙΝΑΚΑ Β.

ΑΡΘΡΟ 17

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ)

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε μήνα, εκτάκτως όταν συγκληθεί υπό του προέδρου ή όταν ζητηθεί υπό τα 3/4 των μελών του

Β. Ο πρόεδρος συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή στην απουσία του ο Αντιπρόεδρος

Γ. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει τη νικώσα ψήφο και βρίσκονται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται 6 μέλη του εκ των οποίων ο ένας είναι ο Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος.

Δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξουσία επιπρόσθετα των ρητών εις το παρόν καταστατικό υποχρεώσεων να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα και πόρους που έχει ο Σύνδεσμος για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του πλην εκείνων που ανήκουν στη Γενική Συνέλευση

Νοείται ότι η εξουσία να δανείζει και να δανείζεται περιορίζεται στο ποσό των ΛΚ10.000,00 ή 17.000.00 Ευρώ πέραν του οποίου πρέπει να λαμβάνεται έγκριση από τη Γενική Συνέλευση δηλαδή χρειάζεται και έγκριση για αποξένωση και/ή πώληση ακίνητης περιουσίας του Συνδέσμου.

Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, να προωθεί τους σκοπούς του Συνδέσμου, να εφαρμόζει το Νόμο, τους κανονισμούς και το καταστατικό, τον έλεγχο και την καλή διαχείριση των οικονομικών και τον έλεγχο αυτών υπό εγκεκριμένων λογιστών, πλήρωση κενών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, να ερμηνεύει τις πρόνοιες του Καταστατικού και να λαμβάνει αποφάσεις επί οποιουδήποτε νόμιμου θέματος μη προβλεπόμενου και/ή ανεπαρκώς προβλεπόμενου υπό αυτού του καταστατικού, τη δημιουργία, επάνδρωση και καθορισμού καθηκόντων και εξουσιών τυχόν επιτροπών, να τηρεί τα μητρώα και να εξασφαλίζει τις εκάστοτε άδειες και την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και του αρχείου του Συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ 18

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Υπό της Γενικής Συνελεύσεως εκλέγεται συγχρόνως μετά των λοιπών Αρχών του Συνδέσμου και Πειθαρχική Επιτροπή αποτελούμενη εκ τριών (3) μελών, η θητεία της οποίας ορίζεται τριετής, τα δε μέλη αυτής δεν δύναται να μετέχουν στη Διοίκηση του Συνδέσμου.
 2. Η Επιτροπή καλείται κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου εντός ενός μηνός από την εκλογή της, εκλέγει το Πρόεδρο και συνεδριάζει εγκύρως με την παρουσία του Προέδρου αυτής και ενός μέλους.
 3. Η Πειθαρχική Επιτροπή με αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου επιλαμβάνεται της ανακρίσεως και εκδικάσεως των παραβάσεων του καταστατικού και/ή αξιωματικούς που παρουσίασαν κατά την άσκηση του επαγγέλματος διαγωγή επονείδιστη ή ασυμβίβαστη με το επάγγελμα του Στρατιωτικού και/ή αξιωματικούς που είχαν καταδικαστεί από Αρμόδιο Δικαστήριο για αδίκημα που περιλαμβάνει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

ΑΡΘΡΟ 19

ΠΟΙΝΕΣ

Ποινές δύναται να επιβληθούν υπό της Πειθαρχικής Επιτροπής και είναι οι εξής:

 1. Γραπτή επίπληξη, με ανακοίνωση προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου.
 2. Διαγραφή από το μητρώο των μελών.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Η εκτέλεση των αποφάσεων διενεργείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου και είναι οριστικές και τελεσίδικες.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ

Ο Σύνδεσμος έχει σφραγίδα σχήματος τριγωνικό με τόξο κυκλικό στο πάνω μέρος φέρουσα το όνομα «Σύνδεσμος Αξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας » εντός δε του σχήματος, είναι το ίδιο πιο πάνω σχήμα σε πιο μικρό που φέρει στο εσωτερικό του το δικέφαλο αετό και τη σημαία της Ελλάδας, με φόντο τη Κύπρο και το έτος ίδρυσης του Συνδέσμου «2008».

Το έμβλημα δύναται να αλλάξει δυνάμει απόφασης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 22

ΔΙΑΛΥΣΗ

Σε περίπτωση διαγραφής, διαλύσεως και/ή παύσεως λειτουργίας του Συνδέσμου και/ή τα μέλη του είναι λιγότερα από εικοσιένα (21) και αφού αποπληρωθούν τυχόν χρέη, τηρούνται απόλυτα οι διατάξεις των εκάστοτε σε ισχύ Νόμων και Κανονισμών, η δε περιουσία του περιέρχεται σε κοινωφελή ιδρύματα τα οποία θα αποφασίσουν τα εναπομείναντα μέλη του Συνδέσμου.

Ο Σύνδεσμος διαλύεται αν:

 1. Τα τακτικά μέλη μειωθούν κάτω από εικοσιένα (21).
 2. Με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ειδικά συνεδριάζοντας γι΄ αυτό με πλειοψηφία που αντιπροσωπεύει τα 4/5 των τακτικών μελών.

ΑΡΘΡΟ 23

Το παρόν καταστατικό δεν θα ερμηνεύεται και/ή εφαρμόζεται κατά τρόπο μη επιτρεπόμενο από το Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο, το Περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμο, το Περί της Εθνικής Φρουράς Νόμο και τις Συναφείς Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις με τις εκάστοτε τροποποιήσεις των πιο πάνω.

Οποιαδήποτε διάταξη αυτού αντιβαίνει στους ισχύοντες Νόμους θα τελεί εν αδράνεια και δεν θα εφαρμόζεται από το Σύνδεσμο μέχρι τροποποιήσεως των σχετικών Νόμων κατά τρόπο που να καθίσταται νόμιμα η εφαρμογή της.