Πρόταση της Κυβέρνησης για το Κρατικό Μισθολόγιο

Αγαπητοί συνάδελφοι, πιο κάτω σας παραθέτουμε την πρόταση της κυβέρνησης που αφορά το κρατικό μισθολόγιο, όπως αυτή δόθηκε στον Πρόεδρο του Συνδέσμου μας κατά τη σημερινή σύσκεψη των Κρατικών Οργανώσεων στην ΠΑΣΥΔΥ. Τελικές αποφάσεις θα παρθούν στην Πανσυνδικαλιστική  διάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Ιουνίου.  

     Στα πλαίσια της προώθησης μέτρων εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών έχει προταθεί, μεταξύ άλλων, και η συγκράτηση των δαπανών του κρατικού μισθολογίου, εφόσον η κατηγορία αυτή αποτελεί το 34,5% του συνόλου των κρατικών δαπανών.

     Αξιολογώντας τους διάφορους τρόπους για εξοικονόμηση δαπανών από το κρατικό μισθολόγιο ο πλέον πρόσφορος τρόπος υπό τις περιστάσεις είναι η αποκοπή από τις ακαθάριστες απολαβές του προσωπικού με την επιβολή ενός ενιαίου ποσοστού, έτσι ώστε να μην επηρεαστεί ο συσχετισμός μεταξύ των διαφόρων κλιμάκων και βαθμίδων της ίδιας κλίμακας.

     Η υιοθέτηση των ακόλουθων ποσοστών αποκοπών ανά εισοδηματική κατηγορία οδηγεί σε συνολική εξοικονόμηση της τάξης των €35,3 εκ..

  €                                                    %

 

0-1.500                                                   0

1.501-2.500                                          1,5

2.501-3.500                                          2,5

3.501-4.500                                          3,0

>4.501                                                  3,5

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ               €1.685,2 εκ.→ €23,8εκ

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ            €224,3εκ→ €3,1εκ

ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ         €85,9εκ → €1,1 εκ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ                                                         €520,0εκ→ €7,3εκ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΚΟΠΩΝ                          €35,3εκ

     Τα πιο πάνω ποσά υπολογίστηκαν με την επιβολή του ποσοστού που αντιστοιχεί στις κλίμακες των μηνιαίων απολαβών στο σύνολο του ποσού που υπερβαίνει τα €1.500.

     Στους πιο πάνω υπολογισμούς των εισφορών περιλαμβάνονται όλες οι απολαβές όπως επιδόματα, υπερωρίες και άλλα.

     Η καταβολή των αυξήσεων λόγω ΑΤΑ και προσαυξήσεων θα συνεχίσει απρόσκοπτα.

     Ο υπολογισμός του ύψους του εφάπαξ και της σύνταξης δεν διαφοροποιείται