‘Οροι Χρήσης

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

O Σύνδεσμος Αξιωματικών Κυπριακού Στρατού (ο οποίος στο εξής θα αναφέρεται ως ΣΑΚΣ) στον οποίο υπάγεται η ιστοσελίδα (website) syndesmosaxiomatikon.com, προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης της σελίδας του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση της ιστοσελίδας syndesmosaxiomatikon.com μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο ΣΑΚΣ παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας syndesmosaxiomatikon.com διάφορες πληροφορίες, υπηρεσίες για τα μέλη του συμπεριλαμβανομένων και διαφόρων εργαλείων επικοινωνίας και πρόσβαση μέσω «κόμβων» (links) σε ιστοσελίδες τρίτων.  Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο syndesmosaxiomatikon.com υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.  Ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του syndesmosaxiomatikon.com κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «ως έχει» και ο ΣΑΚΣ αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των επισκεπτών/χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου.

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του syndesmosaxiomatikon.com και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς π.χ. παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου.  Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών.  Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του syndesmosaxiomatikon.com ή/και πρόσβαση μέσω «κόμβων» (links) σε ιστοσελίδες τρίτων.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  ΓΙΑ ΜΕΛΗ

Οι Προσφορές για μέλη απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του ΣΑΚΣ ή/και τις οικογένειες τους (σύζυγο ή/και παιδιά) όπως ρητά αναγράφεται στην περιγραφή έκαστης προσφοράς προϊόντος ή/και υπηρεσίας/ων.  Οι εκπτώσεις – προσφορές δεν συνδυάζονται και δεν μπορούν να συνυπολογιστούν με παράλληλες εποχιακές εκπτώσεις ή προσφορές που δυνατόν να προσφέρουν οι συμβεβλημένες εταιρίες ή/και ιδιώτες εκτός και εάν αυτό ρητά αναφέρεται στην περιγραφή έκαστης προσφοράς προϊόντος ή/και υπηρεσίας/ων.

Για την εξαργύρωση των εκπτώσεων – προσφορών πρέπει να γίνεται παρουσίαση της εν ισχύ ταυτότητας μέλους του ΣΑΚΣ, πριν από την έκδοση του λογαριασμού από τον αντίστοιχο πάροχο έκπτωσης ή/και προσφοράς.

Ο ΣΑΚΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για:

α.        Παράπονα λόγω αδυναμίας ή άρνησης της εκάστης εταιρείας να προσφέρει στα μέλη του Συνδέσμου ή/και τις οικογένειες τους (σύζυγο ή/και παιδιά) τα ωφελήματα, που αναγράφονται στις αντίστοιχες προσφορές ή/και εκπτώσεις.

β.         Τυχόν παράπονα από την εξυπηρέτηση των εταιρειών, που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα.

γ.         Οποιαδήποτε διακοπή συνεργασίας από οποιαδήποτε εταιρεία.

Ο ΣΑΚΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εφόσον ο επισκέπτης του syndesmosaxiomatikon.com είναι ενεργό μέλος του ΣΑΚΣ και επιθυμεί να εγγραφεί στην/στις υπηρεσία/ες του syndesmosaxiomatikon.com ως χρήστης συμφωνεί να:

α.         Παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το syndesmosaxiomatikon.com στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του.

β.         Διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.  Η ενημέρωση δύναται να γίνεται μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή της αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή μέσω συνήθους αλληλογραφίας.

Σε περίπτωση που ενεργό μέλος του ΣΑΚΣ και ταυτόχρονα χρήστης του syndesmosaxiomatikon.com αποφασίσει ότι επιθυμεί να τερματίσει τον λογιαριασμό του, ως χρήστης του syndesmosaxiomatikon.com υποχρεούται να ειδοποιήσει τον ΣΑΚΣ για την πρόθεση του αυτή μέσω e-mail ή ταχυδρομικής επιστολής.  Με τη διενέργεια της διαγραφής το μέλος θα λάβει σχετική ειδοποίηση.

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι ο ΣΑΚΣ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

Μέσω του syndesmosaxiomatikon.com προσφέρεται επιπλέον η δυνατότητα εγγραφής νέου μέλους στο ΣΑΚΣ (νοείται ότι οποιαδήποτε επανεγγραφή πρώην μέλους θα λογίζεται ως νέα εγγραφή).  Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος επισκέπτης να  είναι εν υπηρεσία Αξιωματικός του Κυπριακού Στρατού, να συμπληρώσει ορθώς όλα τα υποχρεωτικά πεδία που εμφανίζονται στο πεδίο «ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΣΑΚΣ» και να διαθέτει λογαριασμό με την εταιρεία PayPal για καταβολή του εφάπαξ ποσού, όπως αυτό καθορίζεται στο καταστατικό του ΣΑΚΣ.  Τονίζεται ότι το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης της εγγραφής νέου μέλους (ή επανεγγραφής) στο ΣΑΚΣ.  Σε καμία περίπτωση ο ΣΑΚΣ δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την πρόκληση οποιασδήποτε βλάβης τυχόν προκύψει στον επισκέπτη από τη χρήση της υπηρεσίας εγγραφής νέου μέλους στο ΣΑΚΣ, με καταβολή του εφάπαξ ποσού μέσω της εταιρείας PayPal.  Η συναλλαγή μέσω PayPal δεσμεύει αποκλειστικά τον επισκέπτη και την εταιρεία PayPal.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Παρόλο που ο ΣΑΚΣ χρησιμοποιεί την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και   τα μέσα για ανάρτηση/δημοσίευση περιεχομένου στο   syndesmosaxiomatikon.com, όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει.  Αυτό σημαίνει ότι ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του syndesmosaxiomatikon.com.  Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος ο ΣΑΚΣ, για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους επισκέπτες/χρήστες στις υπηρεσίες του syndesmosaxiomatikon.com.  Σε περίπτωση πού ο ΣΑΚΣ λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του επισκέπτη/χρήστη ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος.

Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου στο syndesmosaxiomatikon.com.

Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του syndesmosaxiomatikon.com, με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

Το περιεχόμενο των ανακοινώσεων, άρθρων ή/και λοιπών δημοσιεύσεων στο syndesmosaxiomatikon.com αφορά την άποψη του συγγραφέα έκαστης ανακοίνωσης, άρθρου ή/και λοιπών δημοσιεύσεων και όχι απαραίτητα την άποψη του ΣΑΚΣ.

Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (internet) και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους.  Συγκεκριμένα, ο επισκέπτης/χρήστης δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Κύπρο και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο ΣΑΚΣ δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του syndesmosaxiomatikon.com στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του syndesmosaxiomatikon.com παρέχονται «ως έχουν» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, ο ΣΑΚΣ αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Ο ΣΑΚΣ δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.  Επίσης ο ΣΑΚΣ δεν εγγυάται ότι το syndesmosaxiomatikon.com ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων το syndesmosaxiomatikon.com τίθεται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν κακόβουλο λογισμικό όπως πχ “ιούς”.  Ο ΣΑΚΣ δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.  Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση ο ΣΑΚΣ.

Ο ΣΑΚΣ δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω υπερσυνδέσμων (hyperlinks), κόμβων (links) ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, οι οποίες και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.  O ΣΑΚΣ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτές κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Ο επισκέπτης/χρήστης που συμφωνεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών του syndesmosaxiomatikon.com για ανάρτηση ή/και δημοσίευση πληροφοριών, δεδομένων, κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, εικόνων, μουσικών αρχείων, βίντεο, μηνυμάτων, παρέχει την άδεια στο syndesmosaxiomatikon.com, για το χρονικό διάστημα που το περιεχόμενο αυτό αποτελεί μέρος των υπηρεσιών του syndesmosaxiomatikon.com, να χρησιμοποιεί το χώρο που έχει αναρτηθεί το περιεχόμενο για διαφημιστικούς λόγους.  Ο ΣΑΚΣ δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του επισκέπτη/χρήστη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο syndesmosaxiomatikon.com και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του syndesmosaxiomatikon.com, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα εμβλήματα και σήματα υπηρεσιών του syndesmosaxiomatikon.com και προστατεύονται από τη σχετική νομοθεσία. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς άδεια από τον ΣΑΚΣ.  Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο syndesmosaxiomatikon.com και φέρουν τα σήματα λοιπών οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.  Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του syndesmosaxiomatikon.com.

Spread the love
Share This