Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας

Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και Συμβούλιο εξέδωσε την ακόλουθη  Οδηγία 2003/88/EK για την οργάνωση του χρόνου εργασίας την 4η Νοεμβρίου 2003 δίνοντας στα κράτη μέλη 5 χρόνια μεταβατική περίοδο για ένταξη των προνοιών της στους Εθνικούς Νόμους. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει τροποποιήσει τον  Νόμο περί της Οργάνωσεως του Χρόνου Εργασίας του 2002 (Ν.63(Ι)/2002) εξαιρώντας από το πεδίο εφαρμογής του τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων της Αστυνομίας καθώς και τους Ναυτικούς (οι οποίοι Ναυτικοί εμπίπτουν στον Περι Εμπορικής Ναυτιλίας νόμο του 2003)

Spread the love
Share This