Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας

Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και Συμβούλιο εξέδωσε την ακόλουθη  Οδηγία 2003/88/EK για την οργάνωση του χρόνου εργασίας την 4η Νοεμβρίου 2003 δίνοντας στα κράτη μέλη 5 χρόνια μεταβατική περίοδο για ένταξη των προνοιών της στους Εθνικούς Νόμους. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει τροποποιήσει τον  Νόμο περί της Οργάνωσεως του Χρόνου Εργασίας του 2002 (Ν.63(Ι)/2002) εξαιρώντας από το πεδίο εφαρμογής του τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων της Αστυνομίας καθώς και τους Ναυτικούς (οι οποίοι Ναυτικοί εμπίπτουν στον Περι Εμπορικής Ναυτιλίας νόμο του 2003)