Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Η αμυντική συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι γίνεται ολοένα και πιο στενή. Η αναγνώριση της αλληλεξάρτησης για θέματα ευρωπαϊκής ασφάλειας έχει αρχίσει και οδηγεί σε μια στενότερη συνεργασία των εθνικών ενόπλων δυνάμεων αλλά επίσης και στη δημιουργία κοινών δομών και δυνατοτήτων εντός του ΝΑΤΟ με τη λεγόμενη  «έξυπνη άμυνα» (Smart Defense), αλλά και την ΕΕ με το γνωστό  πλέον «Pooling and Sharing». Δεν είναι τυχαίες, άλλωστε, και οι αναφορές περί «έξυπνης  άμυνας» που δεν είναι τίποτε άλλο από την εκμετάλλευση των διαθέσιμων πόρων με τη βέλτιστη απόδοση.

Η συμμετοχή σε αποστολές διαχείρισης κρίσεων που έχουν γίνει πλέον δραματικά σύνθετες, αλλά και οι αδιαμφισβήτητα εκ βάθρων αλλαγές που γίνονται στο εσωτερικό των ενόπλων δυνάμεων δημιουργούν νέες προκλήσεις για τους στρατιωτικούς αλλά και τις οικογένειές τους. Η αποστολή των στρατιωτικών σε μια περιοχή μετά το τέλος των συγκρούσεων πολύ συχνά περιλαμβάνει την εδραίωση της ειρήνης και δημοκρατίας διά της θετικής και με σεβασμό μεταχείρισης των πολιτών της περιοχής. Η αποστολή αυτή είναι πολύ πιο πιθανό να πετύχει εφόσον και οι στρατιωτικοί που καλούνται να την εκτελέσουν απολαμβάνουν θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε καθημερινή βάση.

Ο Euromil, ως ένας πανευρωπαϊκός οργανισμός, ασχολείται με σοβαρά κοινά θέματα όλων των ανδρών και γυναικών που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις της ΕΕ. Θέματα κοινού ενδιαφέροντος που απασχολούν σήμερα τους στρατιωτικούς είναι:

1. Η αδικαιολόγητη άρνηση των Αρχών πολλών κρατών-μελών να επιτρέψουν την άσκηση θεμελιωδών ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων για τα μέλη των ενόπλων δυνάμεών τους, μια άρνηση βέβαια που οδηγεί στην εξασθένιση της άμυνας των χωρών αυτών.

2. Οι προκλήσεις που συνδέονται με την αποστολή στρατευμάτων σε αποστολές, όπως η επιχειρησιακή διαβίωση, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η οικογενειακή στήριξη  και η επαρκής αποκατάσταση μετά το πέρας της αποστολής.

3. Ζητήματα που αφορούν την επανένταξη στην αγορά εργασίας αλλά και στην πολιτική ζωή μετά το στρατό, την αύξηση των προσωρινών συμβολαίων εργασίας εντός των ενόπλων δυνάμεων, απόρροια της αναδιοργάνωσης πολλών στρατιωτικών δομών αλλά και στη μείωση του προσωπικού λόγω οικονομικής περισυλλογής.

4. Η σωστή και χωρίς διακρίσεις ενσωμάτωση της εργατικής και κοινωνικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας στους κανονισμούς των ευρωπαϊκών στρατών.

Η προώθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η προσπάθεια επίλυσης των θεμάτων αυτών, τα οποία αποτελούν τα σοβαρότερα εκ των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι στρατιωτικοί της Ευρώπης, αποτελούν το κυριότερο αντικείμενο το οποίο απασχολεί το EUROMIL  ως η «φωνή» των στρατιωτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σταύρος Κύρου
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του EUROMIL

Τα κείμενα αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους.

Spread the love
Share This